Θέατρο και χώρος εκδηλώσεων
Οι χώροι συνάθροισης κοινού διαδραματίζουν σήμερα τεράστιο ρόλο στη κοινωνική ζωή της σύγχρονης κοινωνίας. Οι χρήσεις αυτών των χώρων είναι ποικίλες.
Κατά κανόνα, στα δημόσια κτήρια που κατασκευάσθηκαν για χρήση συνάθροισης κοινού, είναι διακριτές οι χρήσεις και αντιστοιχείται με αυτές ο σχεδιασμός των κτηρίων και των εξοπλισμών. Σπανίζει η έννοια «Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων». Παρ’ όλα αυτά τα μεγάλα κτήρια τα οποία διατίθενται για «show», διαθέτουν και αυτές τις τεχνολογικές εξυπηρετήσεις. Για τα μικρά κτήρια γνωρίζουμε ότι οι παράγοντες κάποιας εκδήλωσης φροντίζουν με κινητούς έως αυτοσχέδιους εξοπλισμούς να καλύψουν τις ανάγκες τους. Εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχουν αρκετές ιδιωτικές επιχειρήσεις ενοικιάσεων εξοπλισμών που εξασφαλίζουν κάπως τις απαιτήσεις του χρήστη.
Σ αυτούς τους χώρους αναπτύσσονται οι :

• Θεατρική χρήση.
• Κινηματογραφική χρήση.
• Οι μουσικές εκδηλώσεις.
• Ο χορός.
• Οι εκδηλώσεις λόγου.
• Η συνεδριακή χρήση.
• Κοινωνικές εκδηλώσεις.

Σκηνή – Τεχνολογία
Η Τεχνική Σκηνής είναι ένα σύστημα των ηλεκτρομηχανολογικών του κτηρίου, το οποίο διαθέτει μηχανοστάσιο με υπολογισμένες μονάδες ειδικών βαρούλκων, τα οποία ανασύρουν κατακόρυφα, μεγάλα φορτία, με υπολογισμένες παραμέτρους όπως είναι τα φορτία οι ταχύτητες, οι ρυθμίσεις ύψους, και η λειτουργία τους δύναται να είναι ασφαλής και αυτοματοποιημένη. Όπως και στη σύγχρονη σκηνοθεσία, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνικής σκηνής στο ακουστικό κέλυφος μπορεί να δώσει πρωτοποθετήσεις κλίσεων των ανακλαστήρων και να απομνημονεύσει τις επιθυμητές μορφές ακουστικού κελύφους, ώστε να επαναληφθούν αυτόματα αν ξαναχρειασθεί.
Στα μεγάλα κτήρια πολλών χρήσεων υπάρχει απόλυτη συνεργασία ανάμεσα στους Μηχανικούς Ακουστικής και τους Μηχανισμούς Τεχνολογίας Σκηνής τόσο για τον σχεδιασμό των κτηριακών όσο και των εξοπλισμών.
Το αντικείμενο των Μελετών περιλαμβάνει την διαμόρφωση της αίθουσας της Σκηνής και των βοηθητικών της χώρων ώστε να υπάρχουν συνθήκες καλής και ασφαλούς λειτουργίας.
Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μεταλλικές υποδομές για την εγκατάσταση του εξοπλισμού σκηνής θεάτρου, και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, για τον θεατρικό φωτισμό και οπτικοαουστικών συστημάτων.
Επίσης περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό σκηνής θεάτρου υπερσκηνίου και συγκεκριμένα όλους τους μηχανισμούς κίνησης, συστήματα, κατασκευές και παρελκόμενα αυτών, που έχουν σχέση και διασφαλίζουν την Συνεδριακή, Θεατρική, Κινηματογραφική και Συναυλιακή λειτουργία της Αίθουσας. Περιλαμβάνει τους μηχανισμούς και τα συστήματα μεταφοράς, διακίνησης και αποθήκευσης σκηνικών, ανακλαστήρων ήχου, οθόνων και φωτιστικών εντός του κτιρίου.
Περιλαμβάνει τους μηχανισμούς των ‘masking’ των οπτικών χαράξεων και της σκηνοθεσίας όλων των χρήσεων και λειτουργιών που αναφέρονται ανωτέρω. Περιλαμβάνει επίσης το σύστημα αυτοματισμών και το λογισμικό που είναι απαραίτητο για την προγραμματισμένη κίνηση των μηχανισμών.

Αναλυτικά
Διαμορφώσεις – Προδιαγραφές Χώρου
Τα τελευταία χρόνια οι απαιτήσεις του κοινού και των εμπλεκομένων στις παραγωγές προϊόντων πολιτισμού τοποθετούν πολύ ψηλά τον πήχη στις προδιαγραφές παρόμοιων χώρων.
Κύριος στόχος είναι η διαμόρφωση του χώρου ώστε το συγκρότημα να υποδεχθεί τον σύγχρονο θεατή, καλλιτέχνη, και τεχνικό με τις απαιτήσεις του και να ενσωματωθεί σύγχρονος εξοπλισμός της Τεχνικής Σκηνής του Θεατρικού Φωτισμού και των Οπτικοαουστικών.
Ένας γενικός κανόνας διαστάσεων είναι ότι το ωφέλιμο ύψος του πύργου της σκηνής είναι τουλάχιστον διπλάσιο του ύψους της μπούκας +3 μέτρα.
Π.χ. Για ένα ύψος μπούκας 5m, χρειαζόμαστε ελεύθερο ύψος στην περιοχή του πύργου 5Χ2+3=13m.
Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι σε ορισμένες περιοχές της χώρας όπου δεν επιτρέπεται η ανέγερση τόσο υψηλών κτηρίων, τα κτήρια στην περιοχή του πύργου σχεδιάζονται να είναι υπόσκαφα.
Κατά τις διαμορφώσεις πρέπει να πάρουμε υπ’ όψη μας τους χώρους των μηχανοστασίων. Κατά κανόνα χρειάζονται δύο χώροι για δύο συστοιχίες μηχανών εκατέρωθεν του κεντρικού άξονα.
Το πλάτος της κάθε ζώνης είναι κατά ελάχιστο 2,5m.
Η ελάχιστη διαφορά ύψους των μηχανών από τα τροχαλιοστάσια είναι 2,2m. Η θέση των μηχανοστασίων μπορεί να είναι σε μεταλλική πασαρέλα που είναι και το πιο κοινό, αλλά και στο υπόγειο του κτηρίου, αν είναι δυνατόν.
Για τον σχεδιασμό των ανωτέρω είναι απαραίτητη η συνεργασία του στατικού, δεδομένου ότι τα κινητά φορτία είναι σημαντικά.
Επίσης είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός προσβάσεων σε όλα τα σημεία των μηχανισμών ώστε να υπάρχει ασφαλής κατασκευή και συντήρηση των συστημάτων.
Απαραίτητη είναι και η επαρκής σήμανση ώστε οι χρήστες να προσανατολίζονται τόσο με τους χώρους , όσο και με την χρήση των μηχανημάτων.
Κατά την συνεργασία των μηχανικών ακουστικής και τεχνικής σκηνής, πρέπει να προβλεφθούν οι μάζες των πετασμάτων, ώστε να εξασφαλισθεί η επαρκής ισχύς, όπως επίσης και οι υπόλοιποι παράμετροι των μηχανών.