Η μελετητική ομάδα της εταιρείας THEATERTECH.BG εξειδικεύεται έντονα στο ανωτέρω αντικείμενο. Διαθέτει θέσεις εργασίας εξοπλισμένες με σύγχρονους υπολογιστές και μηχανές γραφείου, όλα τα απαραίτητα υπολογιστικά και σχεδιαστικά προγράμματα για την εκπόνηση των μελετών που χρειάζονται για την διαρκή αναβάθμιση των προϊόντων και τις εφαρμογές στα εργοτάξια. Διαθέτει τεράστια βάση δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία προέκυψε από την καταγραφή και την ταξινόμηση μεγάλου αριθμού άρθρων ειδικών κατασκευών. Είναι συνδεδεμένη και παρακολουθεί την παγκόσμια αγορά στον τομέα των κτιριοδομικών.

Μελέτες Ειδικών Συμβούλων
1 Οπτικών χαράξεων Θέασης & Σκηνοθεσίας
2 Ακουστικών χαράξεων Ακουστικής & Ηλεκτροακουστικής
3 Θεατρικού Φωτισμού
4 Τεχνολογικού Εξοπλισμού Σκηνής Θεάτρου
5 Λογισμικού Εξοπλισμού Σκηνής.

Η πληρότητα των ανωτέρω Ειδικών Μελετών είναι επαρκής, ώστε τα υπό μελέτη έργα να είναι ώριμα για την διεκδίκηση Χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ και επιτυχών δημοπρατήσεων. Εξ ίσου χρήσιμες είναι και οι περιπτώσεις Αναβάθμισης ή Επικαιροποίησης παλαιότερων Μελετών.

Οι μελέτες περιλαμβάνουν:
1 Υπολογισμούς (Όπου απαιτείται)
2 Σχεδιασμό (Έως και επίπεδο Μελέτης Εφαρμογής)
3 Κείμενα, (Έως και επίπεδο Τεύχους Δημοπράτησης)
4 Συνταγές κατασκευής Ειδικών κατασκευών.(Σε έλλειψη Τυποποίησης)
5 Ποιοτικά στάνταρντς (Ακολουθώντας Εθνικά & Διεθνή Πρότυπα)
6 Προϋπολογισμό (Με ανάλυση ανά άρθρο)
7 Χρονοδιάγραμμα (Με ανάλυση ανά Φάση Έργου)