Η τεχνική υποστήριξη πού προσφέρει η εταιρεία THEATERTECH.BG στα έργα, καλύπτεται από μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό και έμπειρα εξωτερικά συνεργεία. Για την τεχνική υποστήριξη δημιουργείται περιβάλλον εργοταξίου με όλους τους απαραίτητους ανθρώπινους και λοιπούς πόρους. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται επιβλέποντες μηχανικοί, εργοδηγοί, τεχνίτες, βοηθοί. Η εταιρεία διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα που χρειάζονται για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των εργοταξίων, όπως ικριώματα, εργοταξιακοί φωτισμοί, μεταφορές, καθαριότητα, φύλαξη. Διαθέτει όλους τους τύπους των ηλεκτρονικών οργάνων και μέσων μετρήσεων, αποτυπώσεων, αναπαραγωγής και μεταφοράς δεδομένων. Διαθέτει όλο τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τα εργαλεία των εργοταξιακών συνεργείων.