Γενικά
Το επίπεδο ασφαλείας μιας μηχανής ορίζεται από τον σχεδιαστή κατά την κρίση του, την γνώση, την εμπειρία και την συνείδηση του. Πάντα υπάρχει κάποιος πρότυπος κανονισμός οδηγιών που λαμβάνει υπ όψη του. Καμία μηχανή δεν είναι απολύτως ασφαλής εκτός από το ακίνητο.
Ο Ελληνικός κανονισμός δεν καλύπτει τους μηχανισμούς της Τεχνικής Σκηνής. Για τους σχεδιαστές αυτών των μηχανισμών μια καλή πηγή προτύπου, και έως την πλήρη ενημέρωση του Ευρωπαϊκού ΕΝ, είναι ο DIN και τα B.S. Παρακάτω θα αναφερθούμε σε επίπεδο ασφαλείας όπως ορίζεται από το Γερμανικό πρότυπο σε όλα τα επί μέρους τεμάχια που διαθέτουν φάκελο βιομηχανικού σχεδιασμού και βρίσκονται σε παραγωγική διαδικασία, και δύνανται να πιστοποιηθούν αποδεδειγμένα.

Πρότυπα βιομηχανικού σχεδιασμού
Στην κατασκευή αυτής της μηχανής τα πάντα έχουν γίνει για να κάνουν πιο σίγουρη τη δική σας εργασία. Η σύνεση όμως είναι αναντικατάστατη και δεν υπάρχει καλύτερος κανόνας από εκείνον που προλαμβάνει το ατύχημα.
Τα Ηλεκτροκίνητα Βαρούλκα ανήκουν στην γενική κατηγορία των Βιομηχανικών μηχανών: μηχανές, οι οποίες κινούνται με τη βοήθεια ισχύος, για τη μορφοποίηση ή κίνηση υλικών μέσω κοπής, κρούσης, πίεσης, ηλεκτρικών, οπτικών ή θερμικών τεχνικών, ελασματοποίησης ή συνδυασμού όλων αυτών των διαδικασιών.
Επίσης, σχετικές μηχανές ή εξοπλισμός, που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις μηχανές που αναφέρθηκαν προηγουμένως, με σκοπό την μεταφορά πρώτων υλών, ημιτελών προϊόντων ή εργαλείων (συμπεριλαμβανομένων και εξαρτημένων ), για την συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση, για εφαρμογή ψεκασμού ή επικάλυψης, για δοκιμές και επιθεωρήσεις ή για συσκευασία.
Η μηχανή αυτή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε κατά τους κανονισμούς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ “Ασφάλεια μηχανών”, (η οδηγία 2006/42/ΕΚ ισχύει από 29/12/2009 προς αντικατάσταση της 98/37/ΕΚ και βάσει των Διεθνών Προτύπων: ΕΝ 292 -1,292-2, DIN 56921-11, DIN 56950-3,5,7, ΕΝ 294,ΕΝ 349, ΕΝ 60204-1.

Πρότυπα Υπολογισμών
Αυτό το κεφάλαιο αφορά σε σύνθετες επιλογές κατασκευών υψηλών προδιαγραφών με μηχανές ανέλκυσης φορτίων
Η Τεχνική Σκηνής δεν είναι προϊόν αλλά Τεχνικό Έργο. Όλα τα επί μέρους συνδέονται μεταξύ τους ώστε να παράγουν κοινό έργο. Έτσι η μελέτη αποφασίζει για την ασφαλή συναρμογή και συνλειτουργία μεγάλου αριθμού επί μέρους εξαρτημάτων και μηχανών. Οι οδηγίες των κανονισμών μας προσανατολίζουν σε δύο άξονες. Ο πρώτος είναι οι συντελεστές ασφάλειας σε φορτία, τριβές, πέδηση, ροπές, ισχύς κ.λ.π., ενώ ο δεύτερος σε αριθμό συστημάτων που ασχολούνται με τα προηγούμενα.
Γενικά στο σχεδιασμό της Τεχνικής Σκηνής των Θεάτρων, κατά τον πρώτο άξονα προβλέπονται συντελεστές ασφαλείας πολύ μεγαλύτεροι των οδηγιών, και κατά τον δεύτερο άξονα, διπλά συστήματα στα επί μέρους κατά την κρίση των μελετητών, και χωρίς υπερβολές. Έτσι θεωρείται απαραίτητη κάποιες φορές και εγκατάσταση δεύτερης ηλεκτρομαγνητικής πέδης και Hardwire και Software με διπλές δικλίδες ασφαλείας.
Συμπληρωματικά εκτός της Εθνικής Νομοθεσίας χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα:
Κατά κανόνα υπολογίζονται οι παράμετροι που εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί, και αντιστοιχούνται στα πρότυπα.
Το επίπεδο ασφαλείας του λογισμικού και των συστημάτων οδήγησης μπορεί να είναι έως και SIL3

Πίνακας Προτύπων

pinakas

Επιλογή μοντέλου Σταγγονιού στη Σκηνή Θεάτρου

pinakas3

COMMENTS / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

WORK IN / ΧΡΗΣΗ This cod (TESS) respects the Fly Bar system
Ο Κωδικός (TESS) αφορά σε μηχανισμούς Σταγγονιών Σκηνικών

LOAD / ΦΟΡΤΙΟ Load is arranged by stage manager
Το ωφέλιμο φορτίο (Kgr) ορίζεται από τις απαιτήσεις του χρήστη

TRAVEL / ΔΙΑΔΡΟΜΗ Travel is the max. vertical distance of movable fly bar
Είναι η μέγιστη διαδρομή της μπάρας του Σταγγονιού

LINES / ΓΡΑΜΜΕΣ Number of wire ropes
Είναι ο αριθμός των συρματόσχοινων

SUSPENSION / ΑΝΑΡΤΗΣΗ Type of beam GRID. The pulleys of Fly Bar depend on it (AL, IPE, HEB)
Ανάλογα με τον Τύπο του Μεταλλικού GRID (ΑL, IPE, HEB)

REST / ΥΠΟΛΟΙΠΑ The same criteria are also used for all the rest mechanisms
Τα ίδια κριτήρια χρησιμοποιούμε και για τους υπόλοιπους μηχανισμούς